Introductie

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Bureau 42 (hierna: “Bureau 42”) gevestigd te Eindhoven. Bureau 42 is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61750794.

Deze algemene voorwaarden bevatten de standaard voorwaarden waaronder Bureau 42 opdrachten uitvoert en rechtshandelingen met opdrachtgever (hierna: “u”) verricht. Wanneer Bureau 42 een offerte aan u uitbrengt of een overeenkomst sluit voor het uitvoeren van een opdracht, zijn deze voorwaarden daarop van toepassing.

Overeenkomst

1. Opdrachten verricht Bureau 42 uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst komt tot stand in twee stappen. Eerst stuurt Bureau 42 een opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden. In de opdrachtbevestiging geeft Bureau 42 aan welke opdracht(en) Bureau 42 voor u zal uitvoeren en welke vergoeding hiervoor wordt gerekend (hierna “honorarium”). De overeenkomst komt tot stand doordat u de opdrachtbevestiging schriftelijk of per e-mail onvoorwaardelijk accepteert.
2. Eventuele (inkoop)voorwaarden of andere algemene voorwaarden die u hanteert, wijst Bureau 42 hierbij nadrukkelijk van de hand.

Opdracht

3. De strekking van de overeenkomst die Bureau 42 met u sluit, is dat Bureau 42 een of meerdere opdrachten voor u uitvoert. Een opdracht houdt in dat Bureau 42 een afgebakend geheel aan werkzaamheden voor u verricht, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een overeenkomst, het schrijven van een juridisch advies of het geven van een presentatie.
4. Opdrachten voert Bureau 42 uit naar beste vermogen en in overeenstemming met de standaard die redelijkerwijs van Bureau 42 mag worden verwacht.
5. Bureau 42 heeft het recht om bij de uitvoering van een opdracht een derde in te schakelen. Bureau 42 zal de keuze voor die derde zorgvuldig maken. Voor zijn handelen of nalaten is Bureau 42 niet aansprakelijk. Bureau 42 heeft het recht om namens u een aansprakelijkheidsbeperking te accepteren van die derde.
6. Als Bureau 42 een termijn noemt in het kader van de uitvoering van een opdracht is dat nooit een fatale termijn. U dient Bureau 42 altijd een ingebrekestelling te sturen voordat Bureau 42 in verzuim is bij de nakoming van verplichtingen uit een overeenkomst voor een opdracht.

Zelfstandig en onafhankelijk ondernemer

7. Bureau 42 is een eenmanszaak. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
8. Bureau 42 mag naar eigen inzicht een opdracht uitvoeren. Bij het uitvoeren van een opdracht houdt Bureau 42 rekening met redelijke instructies die u aan Bureau 42 heeft verstrekt. Bureau 42 is niet verplicht om een opdracht uit te voeren bij u op kantoor.

Terbeschikkingstelling van informatie

9. Op verzoek van Bureau 42 verstrekt u aan Bureau 42 tijdig de informatie die Bureau 42 redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van een opdracht.
10. U staat er voor in dat alle informatie die u aan Bureau 42 verstrekt compleet en juist is, ook al is deze afkomstig van derden.
11. Bureau 42 behandelt alle informatie die u aan Bureau 42 verstrekt vertrouwelijk, tenzij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze informatie niet vertrouwelijk is.

Honorarium

12. Bureau 42 hanteert flexibele tarieven voor verschillende werkzaamheden zoals met u overeengekomen.
13. Eventuele onkosten die Bureau 42 maakt in het kader van een opdracht zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten en vertaalkosten belast Bureau 42 zonder opslag aan u door. Reiskosten berekent Bureau 42 aan u op basis van een kilometer tarief. Alle facturen worden verhoogd met het geldende omzetbelasting percentage.

Betaling

14. Bureau 42 factureert maandelijks. De betalingstermijn voor een factuur is binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien u niet op tijd heeft betaald, is Bureau 42 niet verplicht om u een ingebrekestelling te sturen. U bent dan onmiddellijk in verzuim. Indien u in verzuim bent, bent u naast het verschuldigde honorarium tevens de vergoeding van wettelijke handelsrente daarover verschuldigd. Plus de eventuele onkosten vanaf de vervaldatum van de factuur, tezamen met de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten.

Overmacht

15. In geval van overmacht heeft Bureau 42 het recht om de uitvoering van een opdracht op te schorten. Hieronder is in ieder geval begrepen de situatie van ziekte waardoor Bureau 42 de opdracht niet (verder) kan uitvoeren. Indien de overmachtssituatie langer dan 30 dagen duurt dan kunt u eenzijdig de overeenkomst van opdracht ontbinden. U bent dan alleen het honorarium verschuldigd voor daadwerkelijk door Bureau 42 tot de datum van ontbinding verrichte werkzaamheden.

Beperking van aansprakelijkheid

16. Iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of verband houdt met de uitvoering van een opdracht is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bureau 42 wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
17. Aanspraken tot schadevergoeding of andere vorderingsrechten die u onverhoopt op Bureau 42 mocht hebben, vervallen in ieder geval indien deze niet bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt binnen 1 jaar nadat u bekend was, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het vorderingsrecht.
18. Derden kunnen aan een door Bureau 42 voor u uitgevoerde opdracht of aan de resultaten daarvan, geen rechten ontlenen. Ook bestaat er van Bureau 42 ten opzichte van hen geen aansprakelijkheid. U vrijwaart Bureau 42 en stelt Bureau 42 volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met een door Bureau 42 voor u uitgevoerde opdracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19. Op iedere overeenkomst voor een opdracht en iedere verbintenis uit de wet die op Bureau 42 rust, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan, zullen in eerste instantie worden getracht in onderling overleg te worden opgelost. Als dit niet lukt, dan wordt het geschil uitsluitend door Bureau 42 voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven, onverminderd de bevoegdheid van Bureau 42 om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie (bij afwezigheid van deze bepaling) bevoegdheid toe zou komen.

Versie: 1 januari 2015.