Op 1 januari 2016 treedt de Wet meldplicht datalekken in werking.

Deze wet voegt aan de Wet bescherming persoonsgegevens een meldplicht voor inbreuken op de beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens toe. Met de meldplicht datalekken wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken en hiermee een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Met dit voorstel moet de verantwoordelijke bij een datalek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, niet alleen een melding doen bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), maar ook de betrokkene informeren. Deze meldplicht geldt voor alle verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens, zowel in de private als publieke sector. Als er geen melding wordt gemaakt van een datalek kan dit bestraft worden met een bestuurlijke boete van het CBP.

De kennisgeving aan het College en de betrokkene moet in ieder geval omvatten: de aard van de inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. De kennisgeving aan het College moet ook een beschrijving bevatten van de
geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens en de maatregelen die de verantwoordelijke heeft getroffen of voorstelt te treffen om deze gevolgen te verhelpen.

Daarnaast wordt de verantwoordelijke verplicht om een overzicht bij te houden van iedere inbreuk die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.
Een datalek kan te zijner tijd worden aangemeld bij het CBP middels een formulier op de website van het CBP. Boete 820.000,- Euro of een geldboete tot ten hoogste 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaande aan de uitspraak of strafbeschikking.

Mocht u hulp nodig hebben bij de implementatie van deze meldplicht, neem dan gerust contact met ons op!